Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Zarządzanie wiedzą i informacją w kontekście wykorzystania wzornictwa
 

Warsztat - Zarządzanie wiedzą i informacją w kontekście wykorzystania wzornictwa 

Skuteczne zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu wymaga sprawnego obiegu i wymiany informacji między uczestnikami procesu oraz szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym firmy. Kluczowym elementem jest system informatyczny umożliwiający przechowywanie i przetwarzanie informacji, a także uwzględnianie trudnej do sformalizowania rozproszonej wiedzy uzyskiwanej przez doświadczenie pracowników. Pozyskiwanie informacji o otoczeniu rynkowym umożliwiają wyspecjalizowane agencje badawcze, posługujące się sprawdzoną metodyką działania. Przydatność wyników takich badań w dużym stopniu zależy od dobrego sformułowania briefu.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów. Projektantom lekcja ta pomoże w rozumieniu celów i kryteriów działania warunkujących uzyskiwanie korzyści z innowacji wzorniczych.

Korzyści z udziału:

 • Wzbogacenie wiedzy o warunkach skutecznego zarządzania rozwojem innowacji produktowych
 • Uzyskanie wiedzy ułatwiającej tworzenie systemu obiegu i wymiany informacji
 • Uzyskanie wiedzy źródłach informacji rozproszonej w instytutach badawczych i jednostkach wyższych uczelni
 • Uzyskanie wiedzy o warunkach współpracy firmy z zewnętrznymi partnerami w aspekcie informacji
 • Uzyskanie wiedzy o usługach agencji badania rynku
 • Poznanie zasad tworzenia briefu dla agencji badania rynku.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jaka jest rola informacji w procesie rozwoju nowego produktu?
 • Jakie spotyka się typy obiegu i wymiany informacji w firmie?
 • Jakie warunki powinien spełniać system informatyczny przedsiębiorstwa?
 • Jak wykorzystywać nieformalną wiedzę opartą na doświadczeniu załogi?
 • Gdzie szukać agencji badania rynku?
 • Jak formułować brief dla agencji badawczych?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.