Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat – Studia wykonalności projektu wzorniczego
 

Warsztat – Studia wykonalności projektu wzorniczego 

Studia wykonalności służą weryfikacji zamierzonego przedsięwzięcia innowacyjnego, aby uniknąć potrzeby zaniechania rozpoczętego procesu rozwoju w sytuacji, gdy zamierzenie to miałoby okazać się niemożliwe do zrealizowania z przyczyn technicznych lub finansowych, albo gdy weryfikacja wskazywałaby na niemożność osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych. Studia wykonalności obejmują badanie rynku, w tym szczególnie pod kątem zdefiniowania potrzeb konsumentów i dającej się przewidzieć skali zapotrzebowania, badanie kompetencji zespołu projektowego oraz szansy wywiązania się z zadań projektowych w wymaganym terminie, badanie posiadanej lub dostępnej w drodze outsourcingu technologii produkcji oraz audyt sytuacji finansowej dla zapewnienia środków na cały proces rozwoju produktu.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Dostarczenie zarządowi firmy argumentów uzasadniających decyzję o podjęciu zamierzenia rozwojowego
 • Zapewnienie realności osiągnięcia celów biznesowych
 • W przypadku niecałkowitej gotowości do podjęcia innowacji produktowej, dostarczenie wskazówek, co do potrzebnych działań uzupełniających
 • Dostarczenie wskazówek precyzujących wymagania docelowych klientów
 • Dostarczenie danych do opracowania planu, kosztorysu i harmonogramu procesu rozwojowego
 • Dostarczenia danych do określenia priorytetów

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Czy rozważana szansa rynkowa jest realna?
 • Czy zamierzony nowy produkt ma szansę spełnić oczekiwania pod względem opłacalności?
 • Czy nasza firma jest technologicznie przygotowana do podjęcia przedsięwzięcia innowacyjnego?
 • Czy nasza firma dysponuje wystarczającymi środkami do zainwestowania w proces rozwoju produktu?
 • Czy badania wykonalności są koniecznym elementem procesu rozwoju produktu?
 • Czy badania wykonalności są kosztowne i ile potrzeba na nie czasu?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.